Tổng cộng có: 4618
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
Thời gian: 12/02/2018
Số người
BHXH: 462
BHYT: 462
BHTN: 462
TNLĐ, BNN: 462
Quỹ lương
BHXH: 3.139.116.000
BHYT: 3.139.116.000
BHTN: 3.336.491.000
TNLĐ, BNN: 3.139.116.000
Các khoản
Nợ kì trước: 1.080.012.021
Phát sinh phải đóng: 1.001.728.920
Số tiền nộp trong kì: 1.003.690.220
Số tiền Thừa thiếu: 1.078.050.721
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Nội dung đơn vị nợ
Chưa tham gia:
A.nội dung chưa tham gia_6
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
Thời gian: 01/12/2018
Số người
BHXH: 462
BHYT: 462
BHTN: 462
TNLĐ, BNN: 462
Quỹ lương
BHXH: 3.139.116.000
BHYT: 3.139.116.000
BHTN: 3.336.491.000
TNLĐ, BNN: 3.139.116.000
Các khoản
Nợ kì trước: 1.080.012.021
Phát sinh phải đóng: 1.001.728.920
Số tiền nộp trong kì: 1.003.690.220
Số tiền Thừa thiếu: 1.078.050.721
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Nội dung đơn vị nợ
Chưa tham gia:
nội dung chưa tham gia_4
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
Thời gian: 12/01/2018
Số người
BHXH: 462
BHYT: 462
BHTN: 462
TNLĐ, BNN: 462
Quỹ lương
BHXH: 3.139.116.000
BHYT: 3.139.116.000
BHTN: 3.336.491.000
TNLĐ, BNN: 3.139.116.000
Các khoản
Nợ kì trước: 1.080.012.021
Phát sinh phải đóng: 1.001.728.920
Số tiền nộp trong kì: 1.003.690.220
Số tiền Thừa thiếu: 1.078.050.721
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
x
Chưa tham gia:
nội dung chưa tham gia_4
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
Thời gian:
Số người
BHXH: 462
BHYT: 462
BHTN: 462
TNLĐ, BNN: 462
Quỹ lương
BHXH: 3.139.116.000
BHYT: 3.139.116.000
BHTN: 3.336.491.000
TNLĐ, BNN: 3.139.116.000
Các khoản
Nợ kì trước: 1.080.012.021
Phát sinh phải đóng: 1.001.728.920
Số tiền nộp trong kì: 1.003.690.220
Số tiền Thừa thiếu: 1.078.050.721
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
x
Chưa tham gia:
nội dung chưa tham gia
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
Thời gian:
Số người
BHXH: 462
BHYT: 462
BHTN: 462
TNLĐ, BNN: 462
Quỹ lương
BHXH: 3.139.116.000
BHYT: 3.139.116.000
BHTN: 3.336.491.000
TNLĐ, BNN: 3.139.116.000
Các khoản
Nợ kì trước: 1.080.012.021
Phát sinh phải đóng: 1.001.728.920
Số tiền nộp trong kì: 1.003.690.220
Số tiền Thừa thiếu: 1.078.050.721
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
x
Chưa tham gia:
chưa tham gia
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
Thời gian:
Số người
BHXH: 462
BHYT: 462
BHTN: 462
TNLĐ, BNN: 462
Quỹ lương
BHXH: 3.139.116.000
BHYT: 3.139.116.000
BHTN: 3.336.491.000
TNLĐ, BNN: 3.139.116.000
Các khoản
Nợ kì trước: 1.080.012.021
Phát sinh phải đóng: 1.001.728.920
Số tiền nộp trong kì: 1.003.690.220
Số tiền Thừa thiếu: 1.078.050.721
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
x
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hợp Doanh
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Quỹ lương
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 0
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Kiến Trúc Phú Cường
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.500.000
BHYT: 3.500.000
BHTN: 3.500.000
TNLĐ, BNN: 3.500.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 2.240.000
Số tiền nộp trong kì: 2.240.000
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Gỗ Duy Việt
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 3
BHYT: 3
BHTN: 3
TNLĐ, BNN: 3
Quỹ lương
BHXH: 9.375.000
BHYT: 9.375.000
BHTN: 9.375.000
TNLĐ, BNN: 9.375.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 3.000.000
Số tiền nộp trong kì: 3.000.000
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Hàng vàng Minh Tâm
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.125.000
BHYT: 3.125.000
BHTN: 3.125.000
TNLĐ, BNN: 3.125.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 1.000.000
Số tiền nộp trong kì: 3.000.000
Số tiền Thừa thiếu: -2000000
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Hùng Dũng
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 6.248.800
BHYT: 6.248.800
BHTN: 6.248.800
TNLĐ, BNN: 6.248.800
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 1.999.616
Số tiền nộp trong kì: 1.999.616
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Đông
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 4
BHYT: 4
BHTN: 4
TNLĐ, BNN: 4
Quỹ lương
BHXH: 13.634.400
BHYT: 13.634.400
BHTN: 13.634.400
TNLĐ, BNN: 13.634.400
Các khoản
Nợ kì trước: -510020
Phát sinh phải đóng: 4.363.008
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 3.852.988
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Phú
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.500.000
BHYT: 3.500.000
BHTN: 3.500.000
TNLĐ, BNN: 3.500.000
Các khoản
Nợ kì trước: -643196
Phát sinh phải đóng: 1.120.000
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 476.804
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Sản xuất gia công Thương mại Tường Long
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 6.400.000
BHYT: 6.400.000
BHTN: 6.400.000
TNLĐ, BNN: 6.400.000
Các khoản
Nợ kì trước: 1.176.000
Phát sinh phải đóng: 2.048.000
Số tiền nộp trong kì: 3.224.000
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH Kim Sora
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 195
BHYT: 195
BHTN: 195
TNLĐ, BNN: 195
Quỹ lương
BHXH: 642.760.000
BHYT: 642.760.000
BHTN: 642.760.000
TNLĐ, BNN: 642.760.000
Các khoản
Nợ kì trước: 401.183.869
Phát sinh phải đóng: 208.248.644
Số tiền nộp trong kì: 1.762.869
Số tiền Thừa thiếu: 607.669.644
Số tháng nợ: 4
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Thương Mại Nông Sản Tuấn Hường
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 4
BHYT: 4
BHTN: 4
TNLĐ, BNN: 4
Quỹ lương
BHXH: 12.500.000
BHYT: 12.500.000
BHTN: 12.500.000
TNLĐ, BNN: 12.500.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 4.000.000
Số tiền nộp trong kì: 4.000.000
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Hùng
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Quỹ lương
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Các khoản
Nợ kì trước: 32.763.851
Phát sinh phải đóng: 0
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 32.763.851
Số tháng nợ: 55
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Nam Phát
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 3
BHYT: 3
BHTN: 3
TNLĐ, BNN: 3
Quỹ lương
BHXH: 9.375.000
BHYT: 9.375.000
BHTN: 9.375.000
TNLĐ, BNN: 9.375.000
Các khoản
Nợ kì trước: 3.269.562
Phát sinh phải đóng: 3.000.000
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 6.269.562
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Vi Tính An Nhân
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 6.425.000
BHYT: 6.425.000
BHTN: 6.425.000
TNLĐ, BNN: 6.425.000
Các khoản
Nợ kì trước: 2.327.681
Phát sinh phải đóng: 2.056.000
Số tiền nộp trong kì: 4.350.000
Số tiền Thừa thiếu: 33.681
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Hợp Hòa
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 6.400.000
BHYT: 6.400.000
BHTN: 6.400.000
TNLĐ, BNN: 6.400.000
Các khoản
Nợ kì trước: 2.304.000
Phát sinh phải đóng: 2.048.000
Số tiền nộp trong kì: 4.352.000
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Một Thành Viên ái Nguyên
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.300.000
BHYT: 3.300.000
BHTN: 3.300.000
TNLĐ, BNN: 3.300.000
Các khoản
Nợ kì trước: -7224
Phát sinh phải đóng: 1.056.000
Số tiền nộp trong kì: 1.073.000
Số tiền Thừa thiếu: -24224
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thương Mai Du Lịch Nam Đông
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 4
BHYT: 4
BHTN: 4
TNLĐ, BNN: 4
Quỹ lương
BHXH: 12.800.000
BHYT: 12.800.000
BHTN: 12.800.000
TNLĐ, BNN: 12.800.000
Các khoản
Nợ kì trước: -4456
Phát sinh phải đóng: 4.096.000
Số tiền nộp trong kì: 4.050.000
Số tiền Thừa thiếu: 41.544
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phạm Khanh
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 12.000.000
BHYT: 12.000.000
BHTN: 12.000.000
TNLĐ, BNN: 12.000.000
Các khoản
Nợ kì trước: 7.669.121
Phát sinh phải đóng: 3.840.000
Số tiền nộp trong kì: 11.510.000
Số tiền Thừa thiếu: -879
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Cơ Khí Trường Sinh
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.125.000
BHYT: 3.125.000
BHTN: 3.125.000
TNLĐ, BNN: 3.125.000
Các khoản
Nợ kì trước: -4175763
Phát sinh phải đóng: 1.000.000
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: -3175763
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: CTy TNHH Thạch Phú Hưng
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 12
BHYT: 12
BHTN: 12
TNLĐ, BNN: 12
Quỹ lương
BHXH: 38.400.000
BHYT: 38.400.000
BHTN: 38.400.000
TNLĐ, BNN: 38.400.000
Các khoản
Nợ kì trước: -1771500
Phát sinh phải đóng: 12.288.000
Số tiền nộp trong kì: 11.000.000
Số tiền Thừa thiếu: -483500
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Sơn
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 6
BHYT: 6
BHTN: 6
TNLĐ, BNN: 6
Quỹ lương
BHXH: 18.750.000
BHYT: 18.750.000
BHTN: 18.750.000
TNLĐ, BNN: 18.750.000
Các khoản
Nợ kì trước: 6.679.014
Phát sinh phải đóng: 6.002.121
Số tiền nộp trong kì: 12.682.000
Số tiền Thừa thiếu: -865
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Hoa May
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 6.250.000
BHYT: 6.250.000
BHTN: 6.250.000
TNLĐ, BNN: 6.250.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 2.000.000
Số tiền nộp trong kì: 2.000.000
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Hạnh Hường
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 3
BHYT: 3
BHTN: 3
TNLĐ, BNN: 3
Quỹ lương
BHXH: 10.500.000
BHYT: 10.500.000
BHTN: 10.500.000
TNLĐ, BNN: 10.500.000
Các khoản
Nợ kì trước: 4.319.330
Phát sinh phải đóng: 3.360.000
Số tiền nộp trong kì: 7.680.000
Số tiền Thừa thiếu: -670
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: CTy TNHH Xây Dựng Thành Đức
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 6
BHYT: 6
BHTN: 6
TNLĐ, BNN: 6
Quỹ lương
BHXH: 20.700.000
BHYT: 20.700.000
BHTN: 20.700.000
TNLĐ, BNN: 20.700.000
Các khoản
Nợ kì trước: 19.940.789
Phát sinh phải đóng: 6.761.577
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 26.702.366
Số tháng nợ: 4
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Nam Đông
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 3
BHYT: 3
BHTN: 3
TNLĐ, BNN: 3
Quỹ lương
BHXH: 9.390.000
BHYT: 9.390.000
BHTN: 9.390.000
TNLĐ, BNN: 9.390.000
Các khoản
Nợ kì trước: -33618
Phát sinh phải đóng: 3.004.800
Số tiền nộp trong kì: 5.000.000
Số tiền Thừa thiếu: -2028818
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty CP Nam Đông
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 6.918.000
BHYT: 6.918.000
BHTN: 6.918.000
TNLĐ, BNN: 6.918.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 2.213.760
Số tiền nộp trong kì: 6.641.280
Số tiền Thừa thiếu: -4427520
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân XD Thành Công
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 6.250.000
BHYT: 6.250.000
BHTN: 6.250.000
TNLĐ, BNN: 6.250.000
Các khoản
Nợ kì trước: 159.903
Phát sinh phải đóng: 2.000.000
Số tiền nộp trong kì: 2.100.000
Số tiền Thừa thiếu: 59.903
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Ngân hàng NN & PTNT huyện Nam Đông
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 15
BHYT: 15
BHTN: 15
TNLĐ, BNN: 15
Quỹ lương
BHXH: 85.468.400
BHYT: 85.468.400
BHTN: 85.468.400
TNLĐ, BNN: 85.468.400
Các khoản
Nợ kì trước: -3034335
Phát sinh phải đóng: 30.489.984
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 27.455.649
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty CP Cao Su TT Huế
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 8
BHYT: 8
BHTN: 8
TNLĐ, BNN: 8
Quỹ lương
BHXH: 43.274.400
BHYT: 43.274.400
BHTN: 43.274.400
TNLĐ, BNN: 43.274.400
Các khoản
Nợ kì trước: 151.110
Phát sinh phải đóng: 14.754.468
Số tiền nộp trong kì: 13.847.808
Số tiền Thừa thiếu: 1.057.770
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty CP TM-TH Nam Đông
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 8
BHYT: 8
BHTN: 8
TNLĐ, BNN: 8
Quỹ lương
BHXH: 34.680.840
BHYT: 34.680.840
BHTN: 34.680.840
TNLĐ, BNN: 34.680.840
Các khoản
Nợ kì trước: 11.097.869
Phát sinh phải đóng: 11.097.869
Số tiền nộp trong kì: 11.097.869
Số tiền Thừa thiếu: 11.097.869
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị Thúy Vân
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 5
BHYT: 5
BHTN: 5
TNLĐ, BNN: 5
Quỹ lương
BHXH: 19.600.000
BHYT: 19.600.000
BHTN: 19.600.000
TNLĐ, BNN: 19.600.000
Các khoản
Nợ kì trước: -1088000
Phát sinh phải đóng: 6.272.000
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 5.184.000
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Nguyên Linh
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Quỹ lương
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 0
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Khách sạn Lợi Thành Đạt
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Quỹ lương
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 0
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Hoa Mạnh
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Quỹ lương
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 0
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Thương Mại Ngọc Liên
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Quỹ lương
BHXH: 0
BHYT: 0
BHTN: 0
TNLĐ, BNN: 0
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 0
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hai Thành Viên Tân Quốc Trung
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 9.000.000
BHYT: 9.000.000
BHTN: 9.000.000
TNLĐ, BNN: 9.000.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 2.880.000
Số tiền nộp trong kì: 2.880.000
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Thực phẩm An Long Miền Trung
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 10.000.000
BHYT: 10.000.000
BHTN: 10.000.000
TNLĐ, BNN: 10.000.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 12.899.693
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 12.899.693
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Trúc Lâm
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.477.500
BHYT: 3.477.500
BHTN: 3.477.500
TNLĐ, BNN: 3.477.500
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 1.112.801
Số tiền nộp trong kì: 1.112.801
Số tiền Thừa thiếu: 0
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: DNTN Dịch Vụ Phước Lợi
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.477.500
BHYT: 3.477.500
BHTN: 3.477.500
TNLĐ, BNN: 3.477.500
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 1.112.801
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 1.112.801
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuận Mậu
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.477.500
BHYT: 3.477.500
BHTN: 3.477.500
TNLĐ, BNN: 3.477.500
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 1.112.801
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 1.112.801
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV TM&DV Cưng Tuấn
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 3
BHYT: 3
BHTN: 3
TNLĐ, BNN: 3
Quỹ lương
BHXH: 10.432.500
BHYT: 10.432.500
BHTN: 10.432.500
TNLĐ, BNN: 10.432.500
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 3.338.403
Số tiền nộp trong kì: 3.340.000
Số tiền Thừa thiếu: -1597
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Quỳnh Liên
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.477.500
BHYT: 3.477.500
BHTN: 3.477.500
TNLĐ, BNN: 3.477.500
Các khoản
Nợ kì trước: -2225602
Phát sinh phải đóng: 1.112.801
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: -1112801
Số tháng nợ: 0
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV TMDV Triệu Vỹ
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 2
BHYT: 2
BHTN: 2
TNLĐ, BNN: 2
Quỹ lương
BHXH: 7.000.000
BHYT: 7.000.000
BHTN: 7.000.000
TNLĐ, BNN: 7.000.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 2.240.000
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 2.240.000
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Du lịch Hoàng Điệp
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.500.000
BHYT: 3.500.000
BHTN: 3.500.000
TNLĐ, BNN: 3.500.000
Các khoản
Nợ kì trước: 0
Phát sinh phải đóng: 1.120.000
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 1.120.000
Số tháng nợ: 1
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia:
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV TMDV&DL An Thiên Ngọc
Thời gian: 30/04/2019
Số người
BHXH: 1
BHYT: 1
BHTN: 1
TNLĐ, BNN: 1
Quỹ lương
BHXH: 3.477.500
BHYT: 3.477.500
BHTN: 3.477.500
TNLĐ, BNN: 3.477.500
Các khoản
Nợ kì trước: 444.519
Phát sinh phải đóng: 1.112.801
Số tiền nộp trong kì: 0
Số tiền Thừa thiếu: 1.557.320
Số tháng nợ: 2
Cảnh báo vi phạm
Đơn vị nợ:
X
Chưa tham gia: